มีความรู้เกี่ยวกับการทวงนี้มาฝาก สามารถอ่านได้ที่นี่เลย

มีความรู้เกี่ยวกับการทวงนี้มาฝาก สามารถอ่านได้ที่นี่เลย

มีความรู้เกี่ยวกับการทวงนี้มาฝาก

มีความรู้เกี่ยวกับการทวงนี้มาฝาก

 

การติดตามทวงถามหนี้

“ก่อหนี้เท่าที่จำเป็นและจ่ายไหว” และ “เป็นหนี้ต้องชำระ” เป็นกฎเหล็กที่ลูกหนี้ควรปฏิบัติ แต่เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้แล้วลูกหนี้กลับไม่ยอมจ่ายหนี้ เจ้าหนี้ ก็มีสิทธิ์ที่จะทวงเงินคืน หรือจ้างตัวแทน ที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทวงหนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558​​ เช่น ​

ห้ามทวงถามหนี้ กับบุคคลอื่น ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ และห้ามเปิดเผยข้อมูล การเป็นหนี้ของลูกหนี้ ให้ผู้อื่นทราบ เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งลูกหนี้ระบุไว้
กรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจ ให้ดำเนินการทวงหนี้ ต้องแสดงตัวตนต่อลูกหนี้โดยแจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อหน่วยงานของตนและของเจ้าหนี้ รวมทั้งจำนวนหนี้ และถ้าเป็นการทวงหนี้ต่อหน้าให้แสดงหลักฐานการมอบอำนาจให้ทวงถามหนี้ด้วย​​
กรณีทวงหนี้และขอรับชำระหนี้ด้วย ต้องแสดงหลักฐานการรับมอบอำนาจให้รับชำระหนี้ และเมื่อ ลูกหนี้ชำระหนี้แล้วต้องออกหลักฐานให้ด้วย ​

ให้ติดต่อกับลูกหนี้ ตามสถานที่ที่ระบุไว้ หากไม่สามารถติดต่อได้ สามารถติดต่อที่ภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้ได้ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งต้องติดต่อในจำนวนครั้งที่เหมาะสม
ห้ามติดต่อลูกหนี้ โดยวิธีที่ สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงหนี้ เช่น ใช้ไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อว่าเป็นการทวงหนี้อย่างชัดเจน รวมทั้งการใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมายที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้
ห้ามข่มขู่ ดูหมิ่น ใช้ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สิน
ห้ามทวงถามหนี้ ในลักษณะ ที่เป็นเท็จ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ใช้สัญลักษณ์ ที่ทำให้เข้าใจผิด ว่าเป็นการกระทำของศาล หน่วยงานของรัฐ สำนักงานกฎหมาย บริษัทข้อมูลเครดิต รวมทั้ง แสดงข้อความ ที่ทำให้เชื่อว่าจะถูกดำเนินคดี หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพย์หรือเงินเดือน
ห้ามทวงหนี้ ในลักษณะที่ ไม่เป็นธรรม เช่น เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่กำหนดชักจูงให้ลูกหนี้ออกเช็คทั้งที่รู้อยู่ว่าลูกหนี้ไม่สามารถชำระได้

คำอธิบาย อัตราค่าบริการ

ค่าที่ปรึกษา คือ ในการติดตามทวงถามหนี้นั้น ต้องมีการใช้ ศิลปะ ทักษะในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมิณตัวลูกหนี้ (บุคคล) รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ อีกทั้งกระบวนการกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตามหนี้ สิ่งเหล่าหนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะให้ท่านติดตามหนี้ได้สำเร็จ นอกจากนี้ท่านจะได้รับการสืบหาที่อยู่ลูกหนี้จากทางทะเบียนราษฎร์ (B) พร้อมทั้งการส่ง จดหมายถึงลูกหนี้ (C) (ซึ่งบริการดังกล่าว รวมอยู่ในราคาค่าที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว)

โดยทางบริษัท ฯ จะให้บริการแก่ท่านตามระยะเวลาที่กำหนด ( 6 เดือน / 1 ปี) ไม่จำกัดเรื่อง ทั้งนี้ทางบริษัท ฯ ประกอบด้วย คอร์สการอบรมใน “หลักสูตรการติดตามหนี้ด้วยตนเอง พ.ศ. 2564” และ“หลักสูตรนักปฏิบัติการบังคับคดี” ให้แก่ท่านได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการติดตามหนี้สิน ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ด้วยตนเองได้

ค่าสืบหาที่อยู่ลูกหนี้ทางทะเบียนราษฎร์ คือ การสืบหาทะเบียนที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ โดยทางบริษัท ฯ ต้องดำเนินการดังกล่าว ให้แก่ท่าน เป็นเอกสารเพื่ออ้างอิง

ค่าส่งจดหมายถึงลูกหนี้ คือ ทางบริษัทฯ จะทำการส่งหนังสือทวงถามหนี้ ในนามของตัวท่านเอง เพื่อให้ลูกหนี้ของท่านได้รับทราบหนี้และชำระหนี้ภายในวัน เวลา ที่กำหนดแก่ท่าน

ค่าสืบทรัพย์ คือ ทางบริษัท ฯ จะทำการสืบหาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ที่ดิน เป็นต้น และ สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ ของลูกหนี้ให้แก่ท่าน

ค่าจัดทำเอกสารงานบังคับคดี คือ ทางบริษัทฯ จะติดต่อแก่ท่าน (เจ้าหนี้) เพื่อรับเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินงานบังคับคดี เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อ – ขาย, หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล, รายชื่อกรรมการ เป็นต้น จากนั้นทางบริษัท ฯ จะดำเนินงานคัดทะเบียนราษฎร์ ใช้จัดทำเอกสารหนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ และเขียนคำขอยึดทรัพย์ ณ ที่ทำการ

ค่าบริการโทรติดตามหนี้ คือ ทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อลูกหนี้ของท่าน ผ่านโทรศัพท์ เพื่อช่วยให้ลูกหนี้ของท่านรับทราบจำนวนหนี้ และรีบชำระหนี้ของท่านให้เร็วที่สุด

ค่าบริการติดตามพฤติกรรมลูกหนี้ คือ ทางบริษัท ฯ ใช้ทีมงาน (นักสืบ) ในการติดตามลูกหนี้ของท่านอยู่ที่ใด ทำงานที่ไหน อย่างไร เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงสถานะลูกหนี้ของท่านในปัจจุบัน

ขั้นตอนการทำงานของทีมปฏิบัติการทวงหนี้

1. เจ้าหน้าที่ฝ่าย Checker ตรวจสอบว่าเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้จริงหรือไม่ และตรวจสอบว่าลูกหนี้มีหนี้ที่ผูกพันธ์กับเจ้าหนี้หรือไม่
2. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบ เอกสาร ของลูกหนี้จากท่าน และหาข้อมูลของต่าง ๆ ลูกหนี้เพิ่มเติม เพื่อประเมินความสามารถ ในการชำระหนี้ ของลูกหนี้
3. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ตรวจสอบและรวบรวบรวมข้อมูล การติดต่อลูกหนี้ ตั้งแต่เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลล์ , และที่อยู่
4. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน จัดทำสัญญากับลูกค้า เพื่อตกลงรายละเอียด ในสัญญาว่าจ้าง และประเมินค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งเสนอราคางานที่ว่าจ้าง
5. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน จัดทำสำนวน เพื่อเตรียมรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลหนี้ และลูกหนี้
6. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ทำการติดต่อลูกหนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ การติดต่อลูกหนี้ ทางตรง และการติดต่อลูกหนี้ ทางอ้อม
7. ทนายความของบริษัทฯ ไปคัดทะเบียนราษฎร์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงที่อยู่ปัจจุบัน ของลูกหนี้ ได้เพื่อใช้ในการส่งหนังสือ บอกกล่าวทวงถามหนี้ ตามกฎหมาย
8. เจ้าหน้าที่ ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ติดตามหนังสือ บอกกล่าว ทวงถามหนี้ ที่ได้ส่งไปยังลูกหนี้นั้น ได้รับหรือไม่
9. สรุปรายงาน ความคืบหน้า ในการตามหนี้ของลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ทราบ
10. ในกรณีที่ลูกหนี้ ไม่ชำระหนี้ ทางผู้จัดการงฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน จะพิจารณาว่าลูกหนี้ ได้มีการติดต่อขอชำระหนี้ หรือไม่
11. ซึ่งหากไม่ชำระหนี้ ทางบริษัทฯจะมีทางเลือกให้เจ้าหนี้ คือ ทบทวนส่งหนังสือ บอกกล่าวทวงถามหนี้อีกครั้ง และเสนอฟ้องคดีตามความเห็นชอบ
12. ในกรณีที่ลูกหนี้ ชำระหนี้ เรียบร้อย เจ้าหน้าที่ฝ่าย Support จะส่งใบแจ้งหนี้ (INVOICE) เพื่อชำระค่าบริการในส่วนที่เหลือ

รับจ้างทวงหนี้